Zgromadzenie Walne | 22.06.2023 | 17:00

Agenda:
Pierwszy termin zebrania: 22.06.2021 godz. 17:00.
Drugi termin zebrania: 22.06.2021 godz 17:30.

Miejsce: EY, Rondo ONZ 1

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ekspertów ds. bezpieczeństwa informacji „(ISC)2 Poland Chapter” planowanego na 22 czerwca 2023 r. w Warszawie:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
2) Wybór protokolanta
3) Sprawdzenie przez Przewodniczącego Zebrania prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał – na podstawie listy obecności.
4) Zatwierdzenie porządku obrad
5) Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej
6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu ze stanu finansów do czerwca 2023
7) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia do czerwca 2023
8) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej do czerwca 2023 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w kwestii absolutorium dla Zarządu.
9) Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań z działalności Zarządu.
10) Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu.
11) Przyjęcie i przedstawienie kandydatów na członków Zarządu na kadencję 2023-2025
12) Wybór nowych członków Zarządu na lata 2023-2025.
13) Przyjęcie i przedstawienie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej na lata 2023-2025
14) Wybór nowych członków Komisji Rewizyjnej na lata 2023-2025
15) Wolne wnioski
16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.


Opublikowano

w

przez

Tagi: