Przetwarzanie danych osobowych

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Informacji „(ISC)2 Poland Chapter”

Stowarzyszenie Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Informacji „(ISC)2 Poland Chapter” („Stowarzyszenie”) z siedzibą: WARSZAWA 02-764, ul. Egejska 17A/16, zarejestrowane w KRS pod numerem 0000648081, REGON 365927671, NIP 5272787933 jest administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym lub liście obecności potwierdzającej uczestnictwo w wydarzeniu oraz danych osób będących adresatami informacji o wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie. Kontakt ze Stowarzyszeniem możliwy jest poprzez adres e-mail: [email protected], poprzez grupę na LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/4865474/, lub pisemnie na wskazany powyżej adres jego siedziby.

Celem przetwarzania danych jest rejestrowanie i umożliwienie uczestniczenia wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie – przetwarzanie danych odbywa się w związku z realizacją deklaracji zorganizowania i możliwości uczestnictwa w takich wydarzeniach oraz na podstawie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. B i C RODO).

Podanie danych zgłoszeniowych do udziału w wydarzeniu jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości uczestniczenia w wydarzeniu.

Dane osobowe uczestnika wydarzenia przetwarzane będą przez okres właściwy do obsługi i rozliczenia wydarzenia oraz, w przypadku takiej konieczności, przez okres przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe uczestnika wydarzenia mogą być udostępnione zarządcy budynku lub dysponentowi lokalu, w którym organizowane jest wydarzenie (udostępnienie innemu administratorowi danych), w celach związanych z obsługą wydarzenia.

Uczestnik wydarzenia uprawniony jest do otrzymania od Stowarzyszenia zaświadczenia o ilości uzyskanych punktów CPE w związku z udziałem w wydarzeniu. W przypadku złożenia przez uczestnika wydarzenia posiadającego certyfikację CISSP takiej prośby, Stowarzyszenie przekaże informację o uzyskanych przez uczestnika, w związku z udziałem w wydarzeniu, punktach CPE (Continuing Professional Education), do:

(ISC)² North America and Latin America

311 Park Place Blvd

Suite 400

Clearwater, Florida 33759

USA.

W takim przypadku przekazanie danych osobowych uczestnika wydarzenia innemu administratorowi odbywa się na wniosek uczestnika.

Pozostałe informacje

Stowarzyszenie może w drodze umowy powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom (podwykonawcom), w szczególności w zakresie obsługi systemów informatycznych czy obsługi finansowo-księgowej.

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadku przetwarzania na postawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie. W celu skorzystania ze wskazanych uprawnień należy skierować stosowny wniosek do Stowarzyszenia (dane kontaktowe wskazane powyżej). Każda osoba uprawniona jest ponadto do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.