Zgromadzenie Walne| 7.06.2024

Kochani,

Informujemy, że Zgromadzeniu Walne naszego Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 7.06.2024 w EY.

Agenda:
Pierwszy termin zebrania: 7.06.2024 godz. 18:00.
Drugi termin zebrania: 7.06.2024 godz 18:30.

Miejsce: EY, Rondo ONZ 1

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ekspertów ds. bezpieczeństwa informacji „(ISC)2 Poland Chapter” planowanego na 7 czerwca 2024 r. w Warszawie:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
2) Wybór protokolanta
3) Sprawdzenie przez Przewodniczącego Zebrania prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał – na podstawie listy obecności.
4) Zatwierdzenie porządku obrad
5) Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej
6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu ze stanu finansów do czerwca 2024
7) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia do czerwca 2024
8) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej do czerwca 2024 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w kwestii absolutorium dla Zarządu.
9) Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań z działalności Zarządu.
10) Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu

11) Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Komisji Rewizyjnej
12) Wolne wnioski
13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

W Zgromadzeniu Walnym mogą wziąć udział tylko aktywni członkowie naszego Stowarzyszenia.


Opublikowano

w

przez

Tagi: